Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
   
 

23.10.2014
postępowanie prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - nr sprawy: DZ/332/14/2014

„Wykonanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie ustalenia linii brzegu” realizowanego w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie ustalenia linii brzegu oraz sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości gruntów, zajętych trwale przez wody powierzchniowe płynące”

Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie postępowania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17.10.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy DZ/331/75/2014

Wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu 2 operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych położonych w powiecie łowickim w ramach zadania pn.:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie ustalenia linii brzegu oraz sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości gruntów, zajętych trwale przez wody powierzchniowe płynące.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17.10.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy DZ/331/74/2014

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych.
Nazwa zadania: Kanał Ulgi rz. Drzewiczki

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.10.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy DZ/331/73/2014
Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
część opisowa wraz z załącznikami 2a, 2b, 2c, 4, 5, 6a, 6b

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, numer zadania: DZ/331/73/I-B/10/2014, nazwa zadania: rz. Popławka

część 2, numer zadania: DZ/331/73/I-W/5/2014, nazwa zadania: Rozbiórka tam bobrowych - rz. Wierzejka (km 2+485-2+910) i rz. Wierznica (km 16+516-17+398), pow.pajęczański

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.10.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy DZ/331/72/2014

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla Wykonawców - zmiana treści siwz, zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - przedłużenie terminu składania ofert do dnia 30.10.2014 r. do godziny 8:00
Załącznik nr 3 do siwz - część 2, numer zadania: DZ/331/72/I-W/6/2014, nazwa zadania: rz. Kanał Starzenicki (załącznik w formacie Ms Word)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
część opisowa wraz z załącznikami 2a, 2b, 2c, 4, 5, 6a, 6b

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, numer zadania: DZ/331/72/I-S/18/2014, nazwa zadania: rz. Swędrnia, rz. Tymianka k/Błaszek

część 2, numer zadania: DZ/331/72/I-W/6/2014, nazwa zadania: rz. Kanał Starzenicki

część 3, numer zadania: DZ/331/72/I-Pd/22/2014, nazwa zadania: Usuwanie zatorów i przetamowań zlokalizowanych w korycie rzeki Maliny - część II

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13.10.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy DZ/331/71/2014
Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2014/2015)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
część opisowa wraz z załącznikami 2a, 2b, 2c, 4, 5, 6a, 6b

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, numer zadania: DZ/331/71/10/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących, pow. wieluński i pow. wieruszowski

część 2, numer zadania DZ/331/71/11/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących , pow. piotrkowski i bełchatowski

część 3, numer zadania: DZ/331/71/12/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących, pow. kutnowski

część 4, numer zadania: DZ/331/71/13/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących, pow. sieradzki, łaski

część 5, numer zadania: DZ/331/71/14/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących, pow.poddębicki

część 6, numer zadania: DZ/331/71/15/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących, pow. łęczycki

część 7, numer zadania: DZ/331/71/16/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących, pow. opoczyński


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


09.10.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy DZ/331/70/2014
Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2014/2015)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
część opisowa wraz z załącznikami 2a, 2b, 2c, 4, 5, 6a, 6b

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, numer zadania: DZ/331/70/10/2014, nazwa zadania: Wały przeciwpowodziowe na terenie pow. łowickiego

część 2, numer zadania: DZ/331/70/11/2014, nazwa zadania: Wały przeciwpowodziowe na terenie pow. sieradzkiego (część południowa)

część 3, numer zadania: DZ/331/70/12/2014, nazwa zadania: Wały przeciwpowodziowe na terenie powiatu sieradzkiego i zduńskowolskiego

część 4, numer zadania: DZ/331/70/14/2014, nazwa zadania: Wały przeciwpowodziowe na terenie pow. łaskiego

część 5, numer zadania: DZ/331/70/15/2014, nazwa zadania: Wały przeciwpowodziowe na terenie pow. poddębickiego

część 6, numer zadania: DZ/331/70/16/2014, nazwa zadania: Wały przeciwpowodziowe na terenie pow. opoczyńskiego

część 7, numer zadania: DZ/331/70/18/2014, nazwa zadania: Wały przeciwpowodziowe na terenie pow. poddębickiego i sieradzkiego

część 8, numer zadania: DZ/331/70/19/2014, nazwa zadania: Wały przeciwpowodziowe na terenie pow. łęczyckiego

część 9, numer zadania: DZ/331/70/20/2014, nazwa zadania: Wały przeciwpowodziowe rzeki Warty i Myi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


08.10.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy DZ/331/69/2014
Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2014/2015)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
część opisowa wraz z załącznikami 2a, 2b, 2c, 4, 5, 6a, 6b

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

część 1, numer zadania: DZ/331/69/9/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. Smardzew

część 2, numer zadania: DZ/331/69/10/2014, nazwa zadania: Utrzymanie obiektów zbiornika wodnego Kotliny

część 3, numer zadania: DZ/331/69/11/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. MIEDZNA

część 4, numer zadania: DZ/331/69/12/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. DRZEWICA

część 5, numer zadania: DZ/331/69/13/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. CIESZANOWICE

część 6, numer zadania: DZ/331/69/14/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. JOACHIMÓW-ZIEMIARY

część 7, numer zadania: DZ/331/69/15/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. CZARNOCIN

część 8, numer zadania: DZ/331/69/16/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. PRÓBA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
06.10.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/68/2014
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - dolina Warty VIA, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
03.10.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/67/2014
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa

Informacja o wyniku postępowania wraz z zestawieniem złożonych ofert i punktacją przyznaną ofertom

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

- część opisowa wraz z załącznikami 2a, 2b, 2c, 4, 5, 6

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- część 1, numer zadania: DZ/331/67/I-Pt/8/2014, nazwa zadania: rz. Nieciecz, rz. Kanał Obrowski
- część 2, numer zadania: DZ/331/67/I-Pt/9/2014, nazwa zadania: rz. Moszczanka Właściwa, rz.   Moszczanka Lewa, rz. Młynówka-Moszczanka
- część 3, numer zadania: DZ/331/67/I-Rm/21/2014, nazwa zadania: rz. Rawka
- część 4, numer zadania: DZ/331/67/I-K/27/2014, nazwa zadania: rz. Bzura
- część 5, numer zadania: DZ/331/67/I-Pd/20/2014, nazwa zadania: rz. Bełdówka
- część 6, numer zadania: DZ/331/67/I-W/15/2014, nazwa zadania: rz. Struga Kraszewicka
- część 7, numer zadania: DZ/331/67/I-S/19/2014, nazwa zadania: rz. Kanał Złoczewski
- część 8, numer zadania: DZ/331/67/I-S/22/2014, nazwa zadania: rz. Nieciecz
- część 9, numer zadania: DZ/331/67/I-S/23/2014, nazwa zadania: rz. Żeglina - starorzecze

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
02.10.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/66/2014

Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - dolina Warty VIA, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki

Informacja o wyniku postępowania wraz z zestawieniem złożonych ofert i punktacją przyznaną ofertom

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla Wykonawców - zmiana treści siwz, zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - przedłużenie terminu składania ofert do dnia 20.10.2014 r. do godziny 8:00
Załączniki nr 2a-11 do siwz w formacie Ms Word (po zmianie)

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Załącznik nr 1 do siwz - Dokumentacja projektowa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29.09.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/65/2014

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych

Informacja o wyniku postępowania wraz z zestawieniem złożonych ofert oraz punktacją przyznaną ofertom

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
część opisowa wraz z załącznikami 2a, 2b, 2c, 4, 5, 6a, 6b

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, numer zadania: DZ/331/65/I-Pd/2/2014, nazwa zadania: Kanały w zlewni rzeki Bzury - część I - Zał. nr 1 i nr 3 do siwz
część 2, numer zadania: DZ/331/65/I-Rm/6/2014, nazwa zadania: Naprawa budowli na rzece Pisia Zwierzyniec - Zał. nr 1 i nr 3 do siwz
część 3, numer zadania: DZ/331/65/I-Pt/7/2014, nazwa zadania: Rozbiórka tam bobrowych - Zał. nr 1 do siwz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24.09.2014
postępowanie prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - nr sprawy: DZ/332/10/2014
Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych
nazwa zadania: Dokumentacja wykonawcza na wykonanie remontu sieci elektrycznej Jazu Wola Kałkowa

Informacja o wyniku postępowania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19.09.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/64/2014
Wykonanie ekspertyzy technicznej i oceny stanu bezpieczeństwa korpusu grobli czołowej zbiornika Joachimów-Ziemiary w ramach zamówienia pn.: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych

Informacja o wyniku postępowania
wraz z zestawieniem złożonych ofert
i punktacją przyznaną ofertom


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17.09.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/63/2014
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa

Informacja nr 2 o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania wraz z zestawieniem złożonych ofert oraz punktacją przyznaną ofertom

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
część opisowa wraz z załącznikami 2a,2b,2c,3,4,5,6

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, numer zadania: DZ/331/63/I-Pd/9/2014, nazwa zadania: Rzeki zlewni rzeki Ner na terenie powiatu poddębickiego - część III
część 2, numer zadania: DZ/331/63/I-Pd/10/2014, nazwa zadania: Rzeki zlewni Warty - część I
część 3, numer zadania: DZ/331/63/I-Łd/32/2014, nazwa zadania: rz. Mrożyca

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05.09.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/62/2014

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych

Informacja o wyniku postępowania wraz z zestawieniem złożonych ofert i punktacją przyznaną ofertom

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
część opisowa wraz z załącznikami 2a,2b,2c,3,4,5,6a,6b

Załączniki nr 1 i  nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, numer zadania: DZ/331/62/I-W/4/2014, nazwa zadania: Roboty związane ze zmianą sposobu użytkowania budowli piętrzącej - zastawki na budowlę regulacyjną - bystrotok
część 2, numer zadania: DZ/331/62/I-B/9/2014, nazwa zadania: rz. Ciek Przyłęk
część 3, numer zadania: DZ/331/62/I-Pt/7/2014, nazwa zadania: Rozbiórka tam bobrowych
część 4, numer zadania: DZ/331/62/I-S/6/2014, nazwa zadania: Naprawa budowli na rz. Brąszówce, malowanie barierek na przejazdach wałowych
część 5, numer zadania: DZ/331/62/I-S/7/2014, nazwa zadania: Naprawa stopni na rz. Łużycy oraz rurociągu Cielce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04.09.2014
postępowanie prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - nr sprawy: DZ/332/09/2014
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa; nazwa zadania: Usuwanie zatorów i przetamowań zlokalizowanych w korycie rzeki Maliny

Informacja o wyniku postępowania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
02.09.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/61/2014
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa

Informacja o wyniku postępowania wraz z zestawieniem złozonych ofert oraz punktacja przyznaną ofertom

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
część opisowa wraz z załącznikami 2a,2b,2c,3,4,5

Załączniki nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, numer zadania: DZ/331/61/I-Pd/12/2014, nazwa zadania: Rzeki zlewni Warty - część III
część 2, numer zadania: DZ/331/61/I-Łd/20/2014, nazwa zadania: rz. Łaznowianka
część 3, numer zadania: DZ/331/61/I-Łd/21/2014, nazwa zadania: rz. Bzura
część 4, numer zadania: DZ/331/61/I-Łd/22/2014, nazwa zadania: rz. Bzura

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01.09.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/60/2014

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa

Informacja o wyniku postępowania wraz z zestawieniem złozonych ofert oraz punktacją przyznaną ofertom

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja dla Wykonawców, przedłużenie terminu składania ofert do dnia 19.09.2014 r. do godziny 8:00
Załącznik nr 1 do siwz - część 4, nr zadania: DZ/331/60/I-Łd/19/2014, nazwa zadania: rz. Kucinka - po usunięciu Załącznika nr 3 do siwz (Kosztorys ofertowy) 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego dotyczące SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
część opisowa wraz z załącznikami 2a,2b,2c,3,4,5,6a,6b,6c

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, nr zadania: DZ/331/60/I-K/16/2014, nazwa zadania: rz.Igla
część 2, nr zadania: DZ/331/60/I-K/26/2014, nazwa zadania: rz.Igla
część 3, nr zadania: DZ/331/60/I-Łd/24/2014, nazwa zadania: rz.Piasecznica
część 4, nr zadania: DZ/331/60/I-Łd/19/2014, nazwa zadania: rz.Kucinka
część 5, nr zadania: DZ/331/60/I-Pt/9/2014, nazwa zadania: rz.Moszczanka Właściwa, rz.Moszczanka Lewa, rz. Młynówka - Moszczanka
część 6, nr zadania: DZ/331/60/I-Pt/10/2014, nazwa zadania: rz.Bogdanówka, rz.Prudka
część 7, nr zadania: DZ/331/60/I-Rm/17/2014, nazwa zadania: rz.Kanał Ossowice - Regnów
część 8, nr zadania: DZ/331/60/I-W/12/2014, nazwa zadania: rz.Grabarka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29.08.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/59/2014

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych

Informacja o wyniku postępowania
wraz z zestawieniem złożonych ofert
oraz punktacją przyznaną ofertom


Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu ofert

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego dotyczące SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
część opisowa wraz z załącznikami 2a,2b,2c,3,4,5,6a,6b

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

część 1, numer zadania: DZ/331/59/I-B/4/2014, nazwa zadania: Naprawa ubezpieczeń stopy skarpy

część 2, numer zadania: DZ/331/59/I-Pt/8/2014, nazwa zadania: Naprawa przepustów

część 3, numer zadania: DZ/331/59/I-Łd/9/2014, nazwa zadania: Remont umocnień skarp rz.Dobrzynki

część 4, numer zadania: DZ/331/59/I-K/11/2014, nazwa zadania: Zabudowa wyrwy

część 5, numer zadania: DZ/331/59/I-K/12/2014, nazwa zadania: rz. Głogowianka - jazy kozłowe

część 6, numer zadania: DZ/331/59/I-Rm/5/2014, nazwa zadania: Rozbiórka tam bobrowych

część 7, numer zadania: DZ/331/59/I-Rm/6/2014, nazwa zadania: Remont i naprawa budowli (stopnie, zastawki) na rzece Rokitnicy, gm. Sadkowice, pow. rawski

część 8, numer zadania: DZ/331/59/20/2014, nazwa zadania: Wały przeciwpowodziowe rzeki Warty i Myi

część 9, numer zadania: DZ/331/59/I-Pt/9/2014, nazwa zadania: Naprawa budowli

część 10, numer zadania: DZ/331/59/I-W/3/2014, nazwa zadania: Naprawa budowli hydrotechnicznych, pow. pajęczański

część 11, numer zadania: DZ/331/59/I-Pd/3/2014, nazwa zadania: Kanały w zlewni rzeki Ner - część I

część 12, numer zadania: DZ/331/59/I-Pd/4/2014, nazwa zadania: Kanały w pradolinie Ner-Bzura - część II
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29.08.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/58/2014

Opinia do dokumentacji wykonawczej dla zadania: Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz Bałdrzychów wraz z groblami cofkowymi w ramach zamówienia pn.: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 6 - Dokumentacja wykonawcza

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26.08.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy DZ/331/57/2014
Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa włacicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego oraz wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa. Nazwa zadania: Rzeka Sokołówka, lokalizacja m. Łódź

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18.08.2014
postępowanie prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - nr sprawy: DZ/332/06/2014
wykonanie sondażowych badań archeologicznych przy realizacji zadania inwestycyjnego (operacji) pn. "Regnów - zbiornik małej retencji gm. Regnów, pow. rawski"

informacja o wyniku postępowania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14.08.2014
postępowanie zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - nr sprawy: DZ/332/07/2014
Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych

Informacja o wyniku postępowania wraz z zestawieniem złożonych ofert

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01.08.2014
Przetarg nieograniczony - DZ/331/56/2014

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Informacja o wyniku postępowania wraz z zestawieniem złożonych ofert oraz punktacją przyznaną ofertom

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla Wykonawców; przedłużenie terminu składania ofert do dnia 27.08.2014 r. do godziny 07:45

Załącznik nr 1 i nr 3 do siwz - cz. 3, numer zadania: DZ/331/56/I-Pd/13/2014, nazwa zadania: Remont umocnienia podstawy skarpy rzeki Ner - po zmianach

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
część opisowa wraz z załącznikami 2a,2b, 2c, 3, 4, 5, 6a, 6b

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, nr zadania: DZ/331/56/I-ŁD/2/2014, nazwa zadania: Naprawa budowli hydrotechnicznych - groble
część 2, numer zadania: DZ/331/56/I-Pt/7/2014, nazwa zadania: Rozbiórka tam bobrowych
część 3, numer zadania: DZ/331/56/I-Pd/13/2014, nazwa zadania: Remont umocnień podstawy skarpy rzeki Ner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30.07.2014
Przetarg nieograniczony - DZ/331/55/2014

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

Informacja numer 2 o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania wraz z zestawieniem złożonych ofert oraz punktacją przyznaną ofertom

Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu ofert

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego dotyczące SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
część opisowa wraz z załącznikami 2a, 2b, 2c, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, numer zadania: DZ/331/55/I-B/9/2014, nazwa zadania: rz. Kiełcznica
część 2, numer zadania: DZ/331/55/I-Łd/16/2014, nazwa zadania: rz. Brzuśnia
część 3, numer zadania: DZ/331/55/I-Łd/30/2014, nazwa zadania: rz. Mroga
część 4, numer zadania: DZ/331/55/I-Łd/31/2014, nazwa zadania: rz. Niwka
część 5, numer zadania: DZ/331/55/I-Łd/32/2014, nazwa zadania: rz. Mrożyca
część 6, numer zadania: DZ/331/55/I-Łd/33/2014, nazwa zadania: rz. Pałusznica
część 7, numer zadania: DZ/331/55/I-Pt/6/2014, nazwa zadania: rz. Luciąża
część 8, numer zadania: DZ/331/55/I-Pt/7/2014, nazwa zadania: rz. Grabia
część 9, numer zadania: DZ/331/55/I-Pd/16/2014, nazwa zadania: Usuwanie zatorów i przetamowań na terenie powiatu łęczyckiego
część 10, numer zadania: DZ/331/55/I-Pd/17/2014, nazwa zadania: Oczyszczanie koryt rzecznych i umocnień budowli przewidzianych do remontów - stopnie korekcyjne
część 11, numer zadania: DZ/331/55/I-Pd/18/2014, nazwa zadania: Oczyszczanie koryt rzecznych i umocnień budowli przewidzianych do remontów
część 12, numer zadania: DZ/331/55/I-S/7/2014, nazwa zadania: rz. Struga z Bartochowa
część 13, numer zadania: DZ/331/55/I-S/8/2014, nazwa zadania: rz. Trojanówka
część 14, numer zadania: DZ/331/55/I-S/10/2014, nazwa zadania: rz. Jadwichna
zęść 15, numer zadania: DZ/331/55/I-W/2/2014, nazwa zadania: rz. Oleśnica
część 16, numer zadania: DZ/331/55/I-W/9/2014, nazwa zadania: rz. Pisia
część 17, numer zadania: DZ/331/55/I-W/10/2014, nazwa zadania: rz. Wężnica

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23.07.2014
Przetarg nieograniczony - DZ/331/54/2014

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

Informacja o wyniku postępowania wraz z zestawieniem złożonych ofert oraz punktacją przyznaną ofertom

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
część opisowa wraz z załącznikami 2a, 2b, 2c, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, nr zadania: DZ/331/54/I-Pd/4/2014, nazwa zadania: Rzeki zlewni Zian
część 2, nr zadania: DZ/331/54/I-S/2/2014, nazwa zadania: rz. Końska, rz. Czajka
część 3, nr zadania: DZ/331/54/I-S/3/2014, nazwa zadania: rz. Widełka
część 4, nr zadania: DZ/331/54/I-S/6/2014, nazwa zadania: rz. Swędra
część 5, nr zadania: DZ/331/54/I-S/11/2014, nazwa zadania: rz. Żeglina
część 6, nr zadania: DZ/331/54/I-K/14/2014, nazwa zadania: rz. Moszczenica
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21.07.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/53/2014

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

Informacja numer 4 o wyniku postępowania

Informacja numer 3 o wyniku postępowania

Informacja numer 2 o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania
wraz z zestawieniem złożonych ofert
oraz punktacją przyznaną ofertom


Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Część opisowa wraz z załącznikami 2a, 2b, 2c, 3, 4, 5, 6a, 6b

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, nr zadania: DZ/331/53/I-K/7/2014, nazwa zadania: rz. Miłonka
część 2, nr zadania: DZ/331/53/I-K/8/2014, nazwa zadania: rz. Lubieńka
część 3, nr zadania: DZ/331/53/I-K/9/2014, nazwa zadania: rz. Kanał Sierzchów - Karolew
część 4, nr zadania: DZ/331/53/I-K/10/2014, nazwa zadania: rz. Bzura
część 5, nr zadania: DZ/331/53/I-K/11/2014, nazwa zadania: rz. Łupia - Skierniewka
część 6, nr zadania: DZ/331/53/I-K/23/2014, nazwa zadania: rz. Pisia - Zwierzyniec
część 7, nr zadania: DZ/331/53/I-K/24/2014, nazwa zadania: rz. Kalinówka
część 8, nr zadania: DZ/331/53/I-K/25/2014, nazwa zadania: rz. Mroga
część 9, nr zadania: DZ/331/53/I-Łd/5/2014, nazwa zadania: rz. Malina
część 10, nr zadania: DZ/331/53/I-Łd/6/2014, nazwa zadania: rz. Zimna Woda
część 11, nr zadania: DZ/331/53/I-Łd/29/2014, nazwa zadania: rz. Bzura
część 12, nr zadania: DZ/331/53/I-Rm/20/2014, nazwa zadania: rz. Łupia - Skierniewka
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


18.07.2014
Przetarg nieograniczony - DZ/331/52/2014

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych

Informacja nr 2 o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania wraz z zestawieniem złożonych ofert oraz punktacją przyznaną ofertom

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Część opisowa wraz z załącznikami 2a, 2b, 2c, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

część 1, nr zadania: DZ/331/52/I-K/5/2014, nazwa zadania: Kanał Południowy
część 1, nr zadania: DZ/331/52/I-K/5/2014 - Decyzje RDOS

część 2, nr zadania: DZ/331/52/I-K/6/2014, nazwa zadania: Kanał Stradzewski
część 2, nr zadania: DZ/331/52/I-K/6/2014 - Decyzja RDOS

część 3, nr zadania: DZ/331/52/I-Pd/4/2014, nazwa zadania: Kanały w zlewni rzeki Ner - część II
część 3, nr zadania: DZ/331/52/I-Pd/4/2014 - Decyzja RDOS

część 4, nr zadania: DZ/331/52/I-Pd/5/2014, nazwa zadania: Kanał Zbylczycki
część 4, nr zadania: DZ/331/52/I-Pd/5/2014 - Decyzje RDOS

część 5, nr zadania: DZ/331/52/I-Pd/6/2014, nazwa zadania: Kanały w zlewni rzeki Bzury - część II
część 5, nr zadania: DZ/331/52/I-Pd/6/2014 - Decyzje RDOS

część 6, nr zadania: DZ/331/52/I-Pt/2/2014, nazwa zadania: Kanały D, M rz. Grabi

część 7, nr zadania: DZ/331/52/I-Pt/6/2014, nazwa zadania: Rozbiórka tam bobrowych

część 8, nr zadania: DZ/331/52/I-Łd/4/2014, nazwa zadania: Naprawa budowli hydrotechnicznych - stopnie, zastawka

część 9, nr zadania: DZ/331/52/I-Pd/9/2014, nazwa zadania: Remont budowli na rzece Zian

część 10, nr zadania: DZ/331/52/I-Pd/10/2014, nazwa zadania: remont budowli na rzece Zian-Gnida

część 11, nr zadania: DZ/331/52/I-W/2/2014, nazwa zadania: Rozbiórka tam bobrowych
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.07.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/51/2014

Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego oraz wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa
nazwa zadania: rz. Jasieniec, lokalizacja m. Łódź, m. Konstantynów Łódzki.

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla wykonawców: zmiana treści siwz, przedłużenie terminu składania ofert do dnia 31.07.2014 r. do godziny 07:45

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
WZMiUW 2014