Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
   
 

20.02.2015
informacja dla Wykonawców


aktualne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19.02.2015
postępowanie zgodne z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - nr sprawy: DZ/332/04/2015
dostawa materiałów biurowych  w ramach zadania: Utrzymanie bieżącej jednostki budżetowej - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi

Informacja o wyniku postępowania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13.02.2015
postępowanie zgodne z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - nr sprawy: DZ/332/03/2015

dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w ramach zadania: Utrzymanie bieżącej jednostki budżetowej - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi

Informacja o wyniku postępowania

-----------------------------------------------------------------------------------------

23.01.2015
zamówienia z wolnej ręki - nr sprawy: DZ/332/02/2015
Wykonanie usługi dotyczącej:

-   część (zadanie) 1 - Wspieranie procesu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów przy użyciu systemu teleinformatycznego - systemu informacji przestrzennej (SIP) GeoMelio,
nr zadania: DZ/332/02/1/2015,

-  część (zadanie) 2 - Wspieranie procesu prezentacji i udostępniania danych z zakresu prowadzonej ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów wraz z umieszczeniem portalu na serwerze internetowym i jego utrzymaniem 
nr zadania: DZ/332/02/2/2015

w ramach zamówienia: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych

ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22.01.2015
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/03/2015

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych,
nazwa zadania: Rozbiórka tam bobrowych rz. Luboczanka, gm. Lubochnia, pow. tomaszowski  (4+800-6+200)

Informacja o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu oferty

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16.01.2015
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/02/2015

wykonanie robót budowlanych w ramach operacji pn.:
Zadanie 1: "Remont stopnia rz. Wolbórka km 21+630 gm. Wolbórz powiat piotrkowski"
Zadanie 2: "Remont budowli hydrotechnicznych. Jaz "Kolonia Góra Bałdrzychowska" wraz z groblami cofkowymi"

Informacja o wyniku postępowania
wraz z zestawieniem złożonych ofert
oraz punktacją przyznaną ofertom


Zawiadomienie o odrzuceniu oferty


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla Wykonawców - zmiana treści siwz, zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert do dnia 09.02.2015 r. do godziny 8:00

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Załącznik nr 1a do siwz - Dokumentacja techniczna
- Załącznik nr 1b do siwz - Dokumentacja techniczna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.01.2015
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/01/2015
dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23.12.2014
postępowanie prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - nr sprawy: DZ/332/20/2014
Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych, nazwa zadania: Monitoring sygnału wizyjnego z systemu monitoringu zbiornika wodnego pn. "Smardzew"

Informacja o wyniku postępowania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17.12.2014
postępowanie prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - nr sprawy: DZ/332/19/2014
Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych.
nazwa zadania: Usuwanie zatorów i przetamowań zlokalizowanych w korycie rzeki Strugi, nr zadania: DZ/332/19/I-Pd/20/2014

Informacja o wyniku postępowania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
04.12.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/80/2014

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2014/2015); nr zadania: DZ/331/80/18/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i dozór Jazu Barycz

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26.11.2014
Zamówienie z wolnej ręki - nr sprawy: DZ/332/18/2014

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacj stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.
Nazwa zadania: rz. Bełdówka

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24.11.2014
postępowanie prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - nr sprawy: DZ/332/17/2014
wykonanie operatu szacunkowego niezbędnego do ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu dla nowo wybudowanych urządzeń energetycznych na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na gruntach położonych w miejscowości Regnów, przy realizacji zadania inwestycyjnego (operacji) pn.: „Regnów – zbiornik małej retencji gm. Regnów, pow. rawski

Informacja o wyniku postępowania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21.11.2014
postępowanie prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - nr sprawy: DZ/332/16/2014
wykonanie operatu szacunkowego niezbędnego do ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu dla nowo wybudowanych urządzeń energetycznych na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na gruntach położonych w miejscowości Regnów, przy realizacji zadania inwestycyjnego (operacji) pn.: „Regnów – zbiornik małej retencji gm. Regnów, pow. rawski

Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie postępowania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17.11.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/79/2014

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
Nr zadania: DZ/331/79/I-Rm/22/2014,  Nazwa zadania: rz. Łupia-Skierniewka

Informacja o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06.11.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy DZ/331/78/2014
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Nazwa zadania: rz. Klonówka

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
04.11.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy DZ/331/77/2014

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Nazwa zadania: rz. Swędrnia

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31.10.2014
Zamówienie z wolnej ręki - nr sprawy DZ/332/15/2014
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
Nazwa zadania: Udrożnienie odcinków rzeki nie objętych robotami inwestycyjnymi, rz. Swędrnia

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31.10.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy DZ/331/76/2014
Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych.
Nazwa zadania: Usuwanie zatorów i przetamowań.


Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23.10.2014
postępowanie prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - nr sprawy: DZ/332/14/2014

„Wykonanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie ustalenia linii brzegu” realizowanego w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie ustalenia linii brzegu oraz sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości gruntów, zajętych trwale przez wody powierzchniowe płynące”

Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie postępowania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17.10.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy DZ/331/75/2014

Wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu 2 operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych położonych w powiecie łowickim w ramach zadania pn.:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie ustalenia linii brzegu oraz sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości gruntów, zajętych trwale przez wody powierzchniowe płynące.

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17.10.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy DZ/331/74/2014

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych.
Nazwa zadania: Kanał Ulgi rz. Drzewiczki

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.10.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy DZ/331/73/2014
Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Informacja o wyniku postępowania wraz z zestawieniem złożonych ofert oraz punktacją przyznaną ofertom

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
część opisowa wraz z załącznikami 2a, 2b, 2c, 4, 5, 6a, 6b

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, numer zadania: DZ/331/73/I-B/10/2014, nazwa zadania: rz. Popławka
część 2, numer zadania: DZ/331/73/I-W/5/2014, nazwa zadania: Rozbiórka tam bobrowych - rz. Wierzejka (km 2+485-2+910) i rz. Wierznica (km 16+516-17+398), pow.pajęczański

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.10.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy DZ/331/72/2014

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

Informacja o wyniku postępowania wraz z zestawieniem złożonych ofert oraz punktacją przyznaną ofertom

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla Wykonawców - zmiana treści siwz, zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - przedłużenie terminu składania ofert do dnia 30.10.2014 r. do godziny 8:00
Załącznik nr 3 do siwz - część 2, numer zadania: DZ/331/72/I-W/6/2014, nazwa zadania: rz. Kanał Starzenicki (załącznik w formacie Ms Word)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
część opisowa wraz z załącznikami 2a, 2b, 2c, 4, 5, 6a, 6b
Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, numer zadania: DZ/331/72/I-S/18/2014, nazwa zadania: rz. Swędrnia, rz. Tymianka k/Błaszek
część 2, numer zadania: DZ/331/72/I-W/6/2014, nazwa zadania: rz. Kanał Starzenicki
część 3, numer zadania: DZ/331/72/I-Pd/22/2014, nazwa zadania: Usuwanie zatorów i przetamowań zlokalizowanych w korycie rzeki Maliny - część II

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13.10.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy DZ/331/71/2014
Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2014/2015)

Informacja o wyniku postępowania
wraz z zestawieniem złożonych ofert
oraz punktacją przyznaną ofertom


Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
część opisowa wraz z załącznikami 2a, 2b, 2c, 4, 5, 6a, 6b

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, numer zadania: DZ/331/71/10/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących, pow. wieluński i pow. wieruszowski

część 2, numer zadania DZ/331/71/11/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących , pow. piotrkowski i bełchatowski

część 3, numer zadania: DZ/331/71/12/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących, pow. kutnowski

część 4, numer zadania: DZ/331/71/13/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących, pow. sieradzki, łaski

część 5, numer zadania: DZ/331/71/14/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących, pow.poddębicki

część 6, numer zadania: DZ/331/71/15/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących, pow. łęczycki

część 7, numer zadania: DZ/331/71/16/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących, pow. opoczyński
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09.10.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy DZ/331/70/2014
Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2014/2015)

Informacja o wyniku postępowania
wraz z zestawieniem złożonych ofert
oraz punktacją przyznaną ofertom


Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu ofert


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
część opisowa wraz z załącznikami 2a, 2b, 2c, 4, 5, 6a, 6b

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, numer zadania: DZ/331/70/10/2014, nazwa zadania: Wały przeciwpowodziowe na terenie pow. łowickiego

część 2, numer zadania: DZ/331/70/11/2014, nazwa zadania: Wały przeciwpowodziowe na terenie pow. sieradzkiego (część południowa)

część 3, numer zadania: DZ/331/70/12/2014, nazwa zadania: Wały przeciwpowodziowe na terenie powiatu sieradzkiego i zduńskowolskiego

część 4, numer zadania: DZ/331/70/14/2014, nazwa zadania: Wały przeciwpowodziowe na terenie pow. łaskiego

część 5, numer zadania: DZ/331/70/15/2014, nazwa zadania: Wały przeciwpowodziowe na terenie pow. poddębickiego

część 6, numer zadania: DZ/331/70/16/2014, nazwa zadania: Wały przeciwpowodziowe na terenie pow. opoczyńskiego

część 7, numer zadania: DZ/331/70/18/2014, nazwa zadania: Wały przeciwpowodziowe na terenie pow. poddębickiego i sieradzkiego

część 8, numer zadania: DZ/331/70/19/2014, nazwa zadania: Wały przeciwpowodziowe na terenie pow. łęczyckiego

część 9, numer zadania: DZ/331/70/20/2014, nazwa zadania: Wały przeciwpowodziowe rzeki Warty i Myi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
08.10.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy DZ/331/69/2014
Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2014/2015)

Informacja o wyniku postępowania wraz z zestawieniem złożonych ofert oraz punktacją przyznaną ofertom

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
część opisowa wraz z załącznikami 2a, 2b, 2c, 4, 5, 6a, 6b

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, numer zadania: DZ/331/69/9/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. Smardzew
część 2, numer zadania: DZ/331/69/10/2014, nazwa zadania: Utrzymanie obiektów zbiornika wodnego Kotliny
część 3, numer zadania: DZ/331/69/11/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. MIEDZNA
część 4, numer zadania: DZ/331/69/12/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. DRZEWICA
część 5, numer zadania: DZ/331/69/13/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. CIESZANOWICE
część 6, numer zadania: DZ/331/69/14/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. JOACHIMÓW-ZIEMIARY
część 7, numer zadania: DZ/331/69/15/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. CZARNOCIN
część 8, numer zadania: DZ/331/69/16/2014, nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. PRÓBA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
06.10.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/68/2014
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - dolina Warty VIA, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
03.10.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/67/2014
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa

Informacja o wyniku postępowania wraz z zestawieniem złożonych ofert i punktacją przyznaną ofertom

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

- część opisowa wraz z załącznikami 2a, 2b, 2c, 4, 5, 6

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- część 1, numer zadania: DZ/331/67/I-Pt/8/2014, nazwa zadania: rz. Nieciecz, rz. Kanał Obrowski
- część 2, numer zadania: DZ/331/67/I-Pt/9/2014, nazwa zadania: rz. Moszczanka Właściwa, rz.   Moszczanka Lewa, rz. Młynówka-Moszczanka
- część 3, numer zadania: DZ/331/67/I-Rm/21/2014, nazwa zadania: rz. Rawka
- część 4, numer zadania: DZ/331/67/I-K/27/2014, nazwa zadania: rz. Bzura
- część 5, numer zadania: DZ/331/67/I-Pd/20/2014, nazwa zadania: rz. Bełdówka
- część 6, numer zadania: DZ/331/67/I-W/15/2014, nazwa zadania: rz. Struga Kraszewicka
- część 7, numer zadania: DZ/331/67/I-S/19/2014, nazwa zadania: rz. Kanał Złoczewski
- część 8, numer zadania: DZ/331/67/I-S/22/2014, nazwa zadania: rz. Nieciecz
- część 9, numer zadania: DZ/331/67/I-S/23/2014, nazwa zadania: rz. Żeglina - starorzecze

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
02.10.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/66/2014

Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - dolina Warty VIA, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki

Informacja o wyniku postępowania wraz z zestawieniem złożonych ofert i punktacją przyznaną ofertom

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla Wykonawców - zmiana treści siwz, zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - przedłużenie terminu składania ofert do dnia 20.10.2014 r. do godziny 8:00
Załączniki nr 2a-11 do siwz w formacie Ms Word (po zmianie)

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Załącznik nr 1 do siwz - Dokumentacja projektowa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29.09.2014
Przetarg nieograniczony - nr sprawy: DZ/331/65/2014

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych

Informacja o wyniku postępowania wraz z zestawieniem złożonych ofert oraz punktacją przyznaną ofertom

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
część opisowa wraz z załącznikami 2a, 2b, 2c, 4, 5, 6a, 6b

Załączniki nr 1 i nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
część 1, numer zadania: DZ/331/65/I-Pd/2/2014, nazwa zadania: Kanały w zlewni rzeki Bzury - część I - Zał. nr 1 i nr 3 do siwz
część 2, numer zadania: DZ/331/65/I-Rm/6/2014, nazwa zadania: Naprawa budowli na rzece Pisia Zwierzyniec - Zał. nr 1 i nr 3 do siwz
część 3, numer zadania: DZ/331/65/I-Pt/7/2014, nazwa zadania: Rozbiórka tam bobrowych - Zał. nr 1 do siwz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
WZMiUW 2015