Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
   

 

     Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi jest wojewódzką, samorządową jednostką budżetową utworzoną przez Samorząd Województwa Łódzkiego na podstawie uchwały Nr VII/63/99 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 1999 roku z póŸn. zmianami.

W skład Wojewódzkiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi wchodzi 8 Terenowych Inspektoratów:

 • w Łodzi,
 • w Białaczowie,
 • w Kutnie, z Biurem Terenowym w Łowiczu,
 • w Piotrkowie Trybunalskim, z Filią w Radomsku,
 • w Poddębicach, z Biurem Terenowym w Łęczycy,
 • w Rawie Mazowieckiej,
 • w Sieradzu,
 • w Wieluniu.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi wykonuje zadania z zakresu melioracji i gospodarki wodnej, do których należą w szczególności:

 • utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych (kanały, wały przeciwpowodziowe, przepompownie, rolnicze zbiorniki wodne, budowle i urządzenia piętrzące),
 • utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych dla potrzeb rolnictwa oraz innych wód dla których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Łódzkiego,
 • utrzymanie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego,
 • gospodarowanie gruntami pod wodami Skarbu Państwa oraz innym mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącym własność Skarbu Państwa,
 • prowadzenie ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów,
 • inicjowanie i wspomaganie procesu realizacji obiektów małej retencji,
 • przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych,
 • uczestniczenie w postępowaniach wodnoprawnych jako strona w sprawach dot. urządzeń melioracji podstawowych i wód dla których Marszałek Województwa Łódzkiego wykonuje prawa właścicielskie,
 • prowadzenie uzgodnień dokumentacji dot. wód dla których Marszałek Województwa Łódzkiego wykonuje prawa właścicielskie oraz urządzeń melioracji wodnych,

   
WZMiUW 2015